Służebniczki Śląskie przygotowują się do transformacji energetycznej

INNAPCT okresie od września 2022 do marca 2023 roku wykonał szereg audytów dla Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej (Śląskie).

INNAPCT w okresie od września 2022 do marca 2023 roku wykonał szereg audytów dla Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej (Śląskie).

Służebniczki Śląskie prowadzą liczne przedszkola, otaczają opieką dzieci w domach dziecka, prowadzą świetlice dla dzieci i młodzieży, katechizują w szkołach. Ponadto Siostry opiekują się chorymi i opuszczonymi w domu pomocy społecznej oraz pomagają ludziom ubogim.

Wiele obiektów wykorzystywanych przez Siostry jest ogrzewanych przy pomocy emisyjnych źródeł ciepła, wśród których nie brakuje tradycyjnych kotłów węglowych. Chcąc przygotować się do transformacji energetycznej i zastosować w swoich obiektach odnawialne źródła energii, Siostry Służebniczki zleciły firmie INNPACT wykonanie audytów energetycznych w wybranych kompleksach obiektów.

Wyniki przeprowadzonego audytu energetycznego są podstawą do podjęcia przez Klienta ew. decyzji o działaniach modernizacyjnych. W ramach projektu wykonano również analizy techniczno-ekonomiczne doboru optymalnej wielkości instalacji fotowoltaicznej. Oszacowano wielkość produkcji energii elektrycznej oraz oszczędności ekonomiczne, wynikające z ograniczenia zakupu energii elektrycznej z krajowego systemu elektroenergetycznego, jak również kalkulację efektów ekologicznych przedsięwzięcia (wielkość redukcji emisji CO2).

W wyniku powyższych prac przygotowano rekomendację dla Klienta dot. zastosowania systemu fotowoltaicznego, pracującego na potrzeby własne obiektu. Siostry Służebniczki Śląskie są przygotowane do aplikowania o dotacje i subwencje dedykowane do poprawy efektywności energetycznej budynków. Audyt energetyczny jest podstawą do podjęcia przez Inwestora decyzji o celowości działań modernizacyjnych. Jest źródłem informacji o możliwych do zrealizowania przedsięwzięciach, ich kosztach i efektywności ekonomicznej. Pozwala także na opracowanie koncepcji technicznej dla realizacji przedsięwzięć tj. wytycznych do projektowania. Audyt stanowi podstawę do ubiegania się o finansowanie zewnętrzne projektów – dotacje, pożyczki z funduszy środowiskowych. Wyniki audytu są kluczowe dla przeprowadzenia optymalizacji kosztów zakupu i dystrybucji nośników sieciowych energii: zmiany taryf, mocy zamówionej itp. Więcej

Case study