Doradztwo biznesowe

⋄ Optymalizacja zakupu mediów
⋄ Optymalizacja kosztów dystrybucji
⋄ Strategie energetyczne
⋄ Audyty energetyczne
⋄ Audyty efektywności energetycznej
⋄ Organizacja grup zakupowych
⋄ Zarządzanie przeglądami w obiektach
⋄ Monitorowanie rynku energii

Optymalizacja zakupu mediów

Rynek mediów energetycznych stał się bardzo skomplikowany i nieprzewidywalny, a koszty energii gwałtownie wzrosły. Efektywne zarządzanie procesem negocjacji kontraktów i portfelem zakupowym wymaga ogromnej wiedzy dziedzinowej. Dobrze mieć przy sobie doradcę, który pomoże bezpiecznie nawigować w tej złożonej  rzeczywistości.

Negocjacje kontraktów na zakup energii elektrycznej i gazu prowadzimy od początku funkcjonowania rynku.  Przeprowadziliśmy w tym okresie ponad 3000 procesów negocjacyjnych we wszystkich możliwych formułach i modelach negocjacyjnych. Nasze działania przyniosły naszym Klientom znacznie ponad 150 mln oszczędności.  Negocjacje prowadzone są we wszystkich dostępnych na rynku modelach kontraktowania, takich jak:

 • stała cena
 • indeks aktywny
 • indeks pasywny

 

Negocjacje prowadzimy zarówno w  formule grup zakupowych jak i indywidualnej.

Doradzamy  we wszystkich fazach procesu negocjacyjnego rozpoczynając od doboru formuły i modelu, poprzez wybór oferty, podpisanie umowy, zawieranie transakcji w modelu aktywnym, na kontroli rozliczenia kończąc.

Negocjacje z nami to pewność korzyści i wysokie bezpieczeństwo.

Optymalizacja kosztów dystrybucji

Rozliczenie kosztów dystrybucji jest złożonym procesem zarówno pod względem merytorycznym jak i algorytmicznym. Optymalizacja parametrów wymaga zarówno wiedzy dziedzinowej jak i specjalistycznych narzędzi informatycznych. Dobrze mieć partnera, który w burzliwej rzeczywistości potrafi wyznaczyć właściwy kurs przy możliwie minimalnych kosztach.

W oparciu o uzyskane informacje dotyczące aktualnych zasad rozliczenia usług dystrybucji energii oraz paliwa gazowego określonych w taryfach, specyfiki struktury poboru oraz dane pomiarowo-rozliczeniowe przeprowadzimy szczegółową analizę optymalizacyjną kosztów dystrybucji oraz rekomendujemy działania, które spowodują że uzyskanie oszczędności stanie się realne. 

W okresie naszej działalności przeprowadziliśmy ponad 1800 procesów optymalizacji dzięki czemu nasi Klienci oszczędzali rocznie ponad 20 mln. złotych. Optymalizację prowadzimy za pomocą własnego informatycznego systemu optymalizującego, dzięki czemu możliwe jest szybkie dostosowanie procedur optymalizacyjnych do  zmieniającej się rzeczywistości.

Skorzystaj z naszej wiedzy, wieloletniego doświadczenia i nowoczesnych narzędzi informatycznych zapewniających profesjonalne podejście do optymalizacji kosztów dystrybucji energii elektrycznej oraz paliwa gazowego.

Opracowanie strategii energetycznej

Długofalowa wizja Komisji Europejskiej zmienia w zasadniczy sposób zasady funkcjonowania gospodarki w Europie. Przyjęte programy i założenia w Unii Europejskiej powodują, że każde przedsiębiorstwo, a w szczególności firmy energochłonne, muszą przygotować własną strategię energetyczną, aby móc wypełnić zobowiązania wynikające
z Zielonego Europejskiego Ładu i bezpiecznie rozwijać się w kolejnych latach po pandemii.

Opracowanie Strategii Energetycznej Przedsiębiorstwa jest w obecnych czasach kluczowym dokumentem, który musi realizować założenia polityki europejskiej. Jej celem jest zwiększenie efektywności energetycznej procesów technologicznych oraz obiektów, przedsiębiorstw, przy maksymalnym wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Ma to wpływ na koszty produkcji i świadczonych usług, jak również pozwala dostosować firmy do obecnych i przyszłych uwarunkowań prawnych, środowiskowych i technologicznych. 

Strategia Energetyczna Przedsiębiorstwa jest projektem o dużej złożoności, który składa się z następujących elementów:

 • określenia planu projektu,
 • opracowanie metody wyznaczania wskaźników wpływających na efektywność
  i emisyjność przedsiębiorstwa – określona wg międzynarodowych standardów kalkulacji
  i ujawniania emisji gazów cieplarnianych,
 • analizy i oceny sytuacji aktualnej – zebranie i zewidencjonowanie danych ze wszystkich zakładów/obiektów przedsiębiorstwa, zestawienie prowadzonych i planowanych zmian oraz inwestycji z określeniem wskaźników,
 • opracowania Strategii Energetycznej – wyznaczenia ścieżki przejścia od stanu istniejącego do wyznaczonego celu np. zeroemisyjności przedsiębiorstwa
 • przygotowanie narzędzia informatycznego do zbierania danych i prezentacji on-line wyników związanych z emisyjnością przedsiębiorstwa
 • Zbudowanie i wdrożenie Strategii energetycznej Przedsiębiorstwa w płynny sposób może poprowadzić firmę do realizacji programu Zrównoważonego Rozwoju (ESG) tak bardzo oczekiwanego przez główne kamienie milowe zawarte w Krajowym Planie Odbudowy.


W INNPACT posiadamy kompetencje, doświadczenie i zespół gotowy zrealizować dla Państwa projekt Opracowania Strategii Energetycznej Przedsiębiorstwa.

Audyt energetyczny

Efektywność energetyczna przy rosnących kosztach energii jest kluczowym ale złożonym zagadnieniem. Dodatkowo dla dużych przedsiębiorstw analiza efektywności jest obowiązkiem prawnym. Dobrze mieć wiarygodnego partnera, który znajdzie miejsca, gdzie tracimy niepotrzebnie cenną energię.

Wykonujemy audyty energetyczne spełniające wymagania wszystkich instytucji finansujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne i efektywności energetycznej. Od audytów budynkowych, poprzez audyty wybranych procesów i usług energetycznych (oświetlenie, sieci ciepłownicze) aż po złożone, obejmujące w sposób kompleksowy audyty przemysłowe przedsiębiorstw.

Audyt może dotyczyć całej gospodarki energetycznej w przedsiębiorstwie (audyt bilansowy) lub jej wybranych elementów np.: kotłownia, instalacja sprężonego powietrza. Audyt może obejmować zakres analiz, dotyczących m.in. infrastruktury budowlanej przedsiębiorstwa, źródeł ciepła, układów do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu wewnętrznych sieci ciepłowniczych i instalacji grzewczych, odnawialnych źródeł energii, wykorzystania ciepła odpadowego, systemów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, itp.

Audyt efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej wpływa finalnie na zmniejszenie kosztów mediów. Ma również wpływ na zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery. Działania służące poprawie efektywności energetycznej są premiowane, dzięki czemu możemy skrócić okres zwrotu takiej inwestycji. Dobrze jest mieć eksperta, który potrafi zaproponować konkretne rozwiązania, a także wie w jaki sposób wykazać osiągnięty efekt energetyczny.

Usługa ta polega na wykonaniu audytu określonej inwestycji, która poprawia efektywność energetyczną. Kolejnym krokiem jest obliczenie okresu zwrotu z inwestycji i ilości zaoszczędzonej energii. Na podstawie wykonanego audytu składany jest wniosek do Urzędu Regulacji Energetyki o wydanie świadectw efektywności energetycznej, które następnie sprzedaje się na Towarowej Giełdzie Energii.

Nasz zespół audytorski ma duże doświadczenie w audytowaniu różnego rodzaju inwestycji mających wpływ na poprawę efektywności energetycznej. Takimi inwestycjami są m. in. wymiana oświetlenia, wykorzystanie ciepła odpadowego, izolacje sieci przesyłowych, wymiana napędów, termomodernizacja, instalacje sterowania i wiele innych.

Każdy wykonany przez nas audyt został zatwierdzony przez URE i otrzymał pozytywną odpowiedź w sprawie przyznania białych certyfikatów.

Organizacja grup zakupowych

Dobrze zorganizowana grupa zakupowa stwarza możliwość negocjowania korzystniejszych niż indywidualnie warunków zakupu przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa prawnego i handlowego. Z punktu widzenia przedsiębiorcy jest to rozwiązanie uzasadnione organizacyjnie, czasowo i finansowo, dające dostęp do zewnętrznych zasobów specjalistycznych kompetencji i doświadczeń.

Ma to bezpośredni wpływ na zwiększenie zysku operacyjnego poprzez optymalizację kosztów w obszarach:

 • zakupu mediów – stały monitoring sytuacji na rynku energetycznym daje możliwość szybkiej kontraktacji przy korzystnej sytuacji giełdowej,
 • bezpieczeństwa zawartych kontraktów – zmniejszenie ryzyk (np.naliczanie kar) wynikających z niejasnych często zapisów umownych i różnych sposobów rozliczania przez sprzedawców,
 • prawidłowego poprowadzenia procesów reklamacyjno-odwoławczych, korekt,
 • ilości roboczogodzin poświęconych na obsługę organizacji przez dział zakupów i księgowość,
 • konieczności szybkiej i prawidłowej reakcji na zmiany zaistniałe w trakcie trwania kontraktu (prawne, rynkowe).

W przypadku firm o strukturze rozproszonej zakup centralny to jedna umowa, jedna cena, mniej reklamacji i korekt, łatwiejszy kontakt ze sprzedawcą medium zarówno w procesie negocjacji kolejnych kontraktów jak i w procesie obsługi bieżącej.

Organizujemy kilkanaście grup zakupowych rocznie w różnych modelach zakupowych (stała cena, indeks aktywny, indeks pasywny).

Siłę grupy buduje nie tylko wolumen ale – przede wszystkim – dobór firm pod kątem charakterystyki zużywania medium oraz uwarunkowań organizacyjnych i prawnych.

Zarządzanie przeglądami w obiektach

Wiedza o prawnym i formalnym statusie budynków jest kluczowa z punktu widzenia bezpieczeństwa użytkowników, zarządcy lub właściciela. Wyzwaniami w tym zakresie są:

 • zbieranie, porządkowanie, przechowywanie i udostępnianie informacji oraz dokumentów wymaganych przepisami prawa,
 • bieżąca kontrola spełniania wymagań budowlanych,
 • przeprowadzanie okresowych przeglądów obiektów,
 • weryfikacja poprawności dokumentacji sporządzonej przez kontrolerów,
 • monitorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych,
 • raportowanie stanu wypełnienia wymagań prawa budowlanego do organu odpowiedzialnego za obiekty budowlane danej organizacji.


Zadania te wymagają odpowiedniej wiedzy oraz narzędzi wspierających gromadzenie oraz zarządzanie informacjami. Oferowane przez nas rozwiązania umożliwiają zarządcom zdalna kontrole i monitorowanie przestrzegania przepisów prawa budowlanego. INNPACT wspomaga również zgromadzenia zakonne w procesie bezpiecznego funkcjonowania obiektów budowlanych.

INNPACT w ramach realizowanej usługi, przy wykorzystaniu własnej aplikacji KoBu, informuje z odpowiednim wyprzedzeniem o konieczności podjęcia określonych działań związanych z wypełnieniem wymogów prawa budowlanego. Następnie pomaga weryfikować ich realizację na podstawie otrzymanych od właścicieli i zarządców obiektów protokołów oraz wpisów do książki obiektu, które zostaną uprzednio wprowadzone do aplikacji KoBu.

Monitorowanie rynku energii

Dynamiczna sytuacja na rynku energii, zmieniające się ceny, wprowadzanie coraz to nowych przepisów wymaga od przedsiębiorstw większego zaangażowania i poświęcenie szczególnej uwagi zakupom energii. Wydatki na media energetyczne czy to energia elektryczna czy paliwo gazowe stanowią coraz większy koszt całości wydatków przedsiębiorstw a bez znajomości aktualnej sytuacji rynkowej coraz trudniej jest podejmować trafne decyzje zakupowe.

Firma Innpact od 15 lat śledzi rynek mediów energetycznych. Dla naszych klientów przygotowujemy tak ogólne jak i spersonifikowane raporty sytuacji rynkowej pozwalające dokonywać zakupów mając wszelkie informacje niezbędne do podejmowania decyzji zakupowych.

Raporty obejmują aktualną sytuację na TGE (Towarowa Giełda Energii), bieżące zmiany w prawie energetycznym jak i wszelkie informacje od których uzależnione są końcowe ceny energii.

Doradztwo w zakresie OZE

Dynamiczne zmiany zachodzące na rynku energetycznym w Polsce i Europie zmuszają organizacje i przedsiębiorstwa do podejmowania działań zmierzających do budowania własnych źródeł energii, które wytwarzających ją w sposób ekologiczny. System fotowoltaiczny jest najbardziej rozpowszechnionym rozwiązaniem, które potrafi wytwarzać energię w sposób bezpieczny i w pełni ekologiczny. Zbudowanie efektywnego i dobrego systemu fotowoltaicznego wymaga jednak głębokiej wiedzy technicznej oraz znajomości zasad obowiązujących na rynku energii, aby móc dobrze dobrać wielkość systemu, jego komponenty czy też odpowiedni system montażu.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów wykonujemy na ich zlecenie kompleksową usługę zawierającą zaprojektowanie i wybór odpowiedniego systemu fotowoltaicznego oraz wykonawcy, zapewniając tym samym realizację zamierzonych celów.

Standardowo kompleksowa usługa podzielona jest na kilka etapów, ułatwiających Klientowi kontrolę nad całym procesem, oraz  dokonanie dobrego wyboru systemu fotowoltaicznego:

 • Opracowanie koncepcji systemu fotowoltaicznego
 • Przygotowanie zapytania ofertowego i dokonanie oceny ofert wykonawców
 • Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wykonania projektów technicznych
 • Nadzór nad realizacją projektu systemu fotowoltaicznego
 • Pomoc w odbiorze wykonanego systemu wraz z pomiarami

W ramach naszej usługi pomożemy Państwu opracować odpowiedni system fotowoltaiczny dla przedsiębiorstwa. Usługa obejmuje swoim zakresem cały proces począwszy od opracowania koncepcji systemu fotowoltaicznego, doboru odpowiednich komponentów po wybór wykonawcy i nadzór nad jego wykonaniem.

Z nami będzie pewniej i bezpieczniej.