ESG: Environmental, Social, Governance

⋄ Diagnoza organizacji
⋄ Strategia dekarbonizacji
⋄ Ślad węglowy
⋄ Zarządzanie danymi

Environmental, Social, Governance

ESG  stanowi zrównoważone podejście do prowadzenia biznesu i inwestowania, uwzględniające zarówno kwestie środowiskowe, społeczne, jak i zarządcze. Realizuje ideę, że firmy powinny działać z poszanowaniem środowiska, dbać o dobro pracowników i społeczeństwa, oraz prowadzić biznes zgodnie z zasadami etycznego i skutecznego zarządzania. W celu zwiększenia przejrzystości i jakości raportowania ESG firm działających w Unii Europejskiej, została wprowadzona Dyrektywa CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) dotycząca raportowania zrównoważonego rozwoju. 

Raportowanie ESG obowiązuje od 2024 roku duże przedsiębiorstwa o znaczeniu publicznym, a także banki i przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe, od 2025 roku wszystkie duże przedsiębiorstwa, od 2026 roku małych i średnich przedsiębiorstw notowane na GPW. Jednak wszystkie przedsiębiorstwa będą musiały raportować swoje dane i cele ESG w tzw. łańcuchu wartości (łańcuchu dostaw). Kontrahenci oraz instytucje finansowe wymagają od swoich dostawców i partnerów biznesowych informacji dotyczących zrównoważonego rozwoju. Jest to konsekwencja faktu, że firmy zobowiązane do raportowania ESG muszą ująć w swoich raportach dane ESG od swoich kontrahentów (tzw. 3 zakres raportowania). Dlatego wszyscy przedsiębiorcy (także małe i średnie firmy), chcąc funkcjonować na rynku polskim i europejskim, będą zobligowani do przygotowania danych, przeprowadzenia analizy podwójnej istotności, a także planów działań i strategii ESG dla swoich przedsiębiorstw.

Bazując na wiedzy oraz wieloletnim doświadczeniu na rynku mediów energetycznych, przy współpracy z naszymi partnerami biznesowymi, przygotowaliśmy usługę przygotowania, wdrożenia i monitorowania strategii dekarbonizacji – ESG INNPACT. Będzie ona realizowana przez zespół ekspertów branżowych oraz ESG, z wykorzystaniem naszych własnych narzędzi analitycznych i informatycznych. Usługa ESG INNPACT pozwoli zrealizować nowe wymogi prawne oraz kontrahentów w łańcuchu wartości dot. raportowania zrównoważonego rozwoju w kluczowym dla ESG obszarze środowiskowym dot. wskaźnika E1 (zmiany klimatyczne). 

Diagnoza organizacji

Analiza aktualnej sytuacji organizacji w kontekście ESG. Usługa obejmuje ocenę istniejących praktyk, procesów, polityk i działań związanych z obszarem dot. zmian klimatu, ujętym w ESG, identyfikację obszarów kluczowych, analizy wyzwań i mocnych stron. Analiza jest podzielony na 3 zadania:

Warsztat diagnozujący

Warsztat ma na celu wprowadzenie kadry zarządzającej w zagadnienia związane z ESG oraz uzyskanie informacji z organizacji:

 • Wymagania rynkowe i kontekst regulacyjny
 • Zakres działalności, realizowane procesy, stosowane technologie
 • Cele biznesowe
 • Analiza stanu obecnego i potrzeb, identyfikacja priorytetów i aspiracji ESG
 • Plan działań i implementacji

 

Analiza podwójnej istotności

Analiza podwójnej istotności zostanie zrealizowana zgodnie z wymogami CSRD, identyfikując istotne wpływy, ryzyka i szanse z perspektywy zarówno biznesowej, jak środowiskowej w zakresie zmian klimatu. Metodologia obejmuje identyfikację, ocenę i walidację istotności poszczególnych zagadnień i będzie realizowana w następujących krokach:

 • Mapowanie łańcucha wartości – analiza działalności przedsiębiorstwa w kontekście zależności otoczenia z organizacją
 • Ocena istotności wpływu
 • Ocena istotności finansowej
 • Przygotowanie matrycy istotnych zagadnień na podstawie oceny istotności wpływu i finansowej 

 

Analiza luki

Identyfikacja luk będzie wynikiem przeprowadzonej analizy organizacji oraz zdiagnozowanych istotnych tematów na podstawie analizy podwójnej istotności. Analiza będzie uwzględniała luki w trzech wymiarach: procesach, dokumentach i danych.

Strategia dekarbonizacji

Strategia dekarbonizacji to plan działania przedsiębiorstwa mający na celu redukcję emisji dwutlenku węgla (CO2) i innych gazów cieplarnianych w celu ograniczenia wpływu na zmiany klimatyczne. Dekarbonizacja jest kluczowym elementem w ramach kryteriów środowiskowych ESG, które oceniają wpływ działalności firmy na środowisko naturalne.

Usługa zawiera następujące elementy:

 • Wypracowanie podczas warsztatów strategicznych celów ESG w zakresie dekarbonizacji zgodnych ze strategią biznesową organizacji
 • Zaproponowanie działań oraz inwestycji, mających na celu poprawę wskaźników ESRS dot. zmian klimatu
 • Przygotowanie szacowanych kosztów i harmonogramów realizacji zaproponowanych działań oraz inwestycji
 • Opracowanie strategii dekarbonizacji, zawierającej opis stanu obecnego oraz sposobu realizacji celów krótko i długoterminowych w zakresie dekarbonizacji oraz poprawy efektywności energetycznej

 

Implementacja strategii dekarbonizacji przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, redukuje ryzyka związane z regulacjami środowiskowymi oraz poprawia reputację i konkurencyjność przedsiębiorstwa.

Ślad węglowy

Ślad węglowy odnosi się do całkowitej ilości emisji gazów cieplarnianych, bezpośrednio i pośrednio, generowanych przez działalność przedsiębiorstwa. Jest wyliczany w trzech zakresach: 

 • Zakres 1: emisje bezpośrednie pochodzące z własnych lub kontrolowanych źródeł firmy (np. emisje z procesów produkcyjnych, spalania paliw w firmowych pojazdach).
 • Zakres 2: emisje pośrednie związane z zakupioną energią elektryczną, ciepłem, parą lub chłodzeniem, które firma zużywa.
 • Zakres 3: inne pośrednie emisje, które wynikają z działalności firmy, ale pochodzące ze źródeł, których firma nie kontroluje bezpośrednio (np. emisje z łańcucha dostaw, użytkowania sprzedawanych produktów).

 

Usługa INNPACT dotyczy wsparcie w obliczaniu i redukcji śladu węglowego organizacji:

 • Wdrożenie standardu obliczania śladu węglowego organizacji i produktów
 • Zebranie danych do kalkulacji śladu węglowego w zakresie 1 i 2
 • Przygotowania ankiety dla łańcucha wartości dot. śladu węglowego zakresu 3
 • Kalkulacja śladu węglowego w zakresach 1, 2 i 3

 

Firma, która skutecznie zarządzają i redukują swój ślad węglowy, może nie tylko zmniejszyć swój negatywny wpływ na klimat – realizując cel ESG, ale także poprawić swoją reputację, przyciągnąć świadomych ekologicznie klientów i inwestorów oraz zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku.

Zarządzanie danymi

Skuteczne zarządzanie danymi ESG jest niezbędne do realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Złożoność tego zagadnienia powoduje, że przedsiębiorstwo staje przed dużym wyzwaniem obsługi dużej ilości danych, pochodzących z wielu miejsc – lokalizacji, dostawców mediów energetycznych, procesów, urządzeń. 

INNPACT świadczy usługę w zakresie ewidencjonowania, analizy, zarządzania i monitorowania danych obszaru dot. zmiany klimatu z wykorzystaniem własnego oprogramowania, która obejmuje:

 • Wprowadzanie/import danych o zużyciu mediów
 • Wprowadzanie/import danych o produkcji
 • Wprowadzanie danych o komponentach wykorzystywanych do produkcji z określeniem wskaźników emisyjności
 • Wyznaczanie wskaźników emisyjności dla zakresu 1,2 i 3

Bez skutecznego zarządzania danymi, przedsiębiorstwo nie jest w stanie poprawnie zdiagnozować, zrozumieć i minimalizować swojego wpływu na środowisko.